Centrum Rehabilitacji Dzieci PROGRESS

Centrum
Rehabilitacji Dzieci
PROGRESS

Strona główna -> Statut poradni

Psychologia dzieci

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRESS

STATUT
NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
PROGRESS

 • 1
  Postanowienia ogólne
 1. Poradnia nosi nazwę: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESS, zwana dalej Poradnią.
 2. Poradnia może posługiwać się nazwą skróconą: NPPP PROGRESS.
 3. Siedziba Poradni mieści się przy ul. Bohaterów Warszawy 106
  w Busku-Zdroju.
 4. Porania posługuje się pieczęcią o następującej treści:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
PROGRESS
ul. Bohaterów Warszawy 106

28-100 Busko Zdrój
Tel. 798255843

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.
 2. Obszarem działania Poradni jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności województwo świętokrzyskie.
 3. Niniejszy Statut został sporządzony zgodnie z przepisami:
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2022 r. poz. 2230);
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.).
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199
  z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2020 r. poz. 1280 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
  i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2198);
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 • 2
  Forma organizacyjna Poradni
 1. Poradnia jest niepubliczną placówką oświatową, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
 2. Organem Prowadzącym Poradnię jest osoba fizyczna Justyna Głowania, zam. ul. Piłsudzkiego 10/25, 28-100 Busko-Zdrój pełniąca funkcję dyrektora.
 3. Organ Prowadzący może tworzyć i likwidować filie Poradni.
 • 3
  Cele i zadania Poradni
 1. Poradnia jest placówką oświatową w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom lub opiekunom
  i nauczycielom.
 2. Celem działania Poradni jest udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej oraz prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pomoc jest udzielana stosownie do zgłaszanych potrzeb i zgodnie ze specyfiką zgłaszanych trudności.
 3. Z usług Poradni mogą korzystać:
 • dzieci, młodzież oraz ich rodzice lub opiekunowie, a także dorośli;
 • nauczyciele, wychowawcy, specjaliści zatrudnieni w placówkach oświatowych;
 • przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest praca na rzecz dzieci i młodzieży.
 1. Korzystanie z usług świadczonych przez Poradnię jest dobrowolne
  i odpłatne.
 2. Poradnia może świadczyć usługi nieodpłatnie różnym podmiotom po wcześniejszym podpisaniu porozumienia z ich organem prowadzącym.
 3. Osoba niepełnoletnia chcąca korzystać z usług Poradni ma obowiązek zgłoszenia się do Poradni z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w zajęciach wraz
  z dziećmi.
 • 4
 1. Do zadań Poradni należy w szczególności:
 • prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży oraz ich mocnych stron;
 • ocena aktualnego funkcjonowania dziecka, jego możliwości i potrzeb edukacyjnych;
 • tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci;
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego;
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 • prowadzenie rehabilitacji i terapii;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej;
 • udzielanie rodzicom lub opiekunom prawnym pomocy związanej
  z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy
  i wsparcia w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;
 • wspomaganie nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i terapeutycznej;
 • wydawanie opinii, o których mowa w § 5;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej oraz popularyzacyjnej w zakresie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i terapeutycznej oraz wiedzy na temat autyzmu;
 • propagowanie profesjonalnych metod wspierania i korygowania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi, organizacjami i instytucjami publicznymi oraz niepublicznymi, w szczególności z przedszkolami, szkołami podstawowymi oraz ponadpodstawowymi, szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi.
 1. Poradnia realizuje zadania w szczególności poprzez:
 • badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne oraz konsultacje lekarskie;
 • zajęcia terapeutyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne;
 • opracowywanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju, z uwzględnieniem opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, działań wspomagających rodzinę̨
  w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
 • wydawanie opinii;
 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
  w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami
  i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • porady, konsultacje i instruktaże;
 • działalność profilaktyczną i edukacyjną.
 1. Poradnia realizuje swoje zadania przy pomocy specjalistów,
  w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów
  w zależności od potrzeb Poradni.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 2, są realizowane we współpracy
  z rodzicami, nauczycielami przedszkoli, szkół lub placówek, personelem Poradni oraz innymi placówkami specjalistycznymi i oświatowymi, jeśli zachodzi taka potrzeba.
 3. Zadania statutowe Poradni mogą być wykonywane również poza siedzibą Poradni, w szczególności w środowisku rodzinnym, opiekuńczym oraz w miejscu zamieszkania pacjenta, po uzgodnieniu z Dyrektorem Poradni.
 4. Zakres prowadzonych zajęć zależy od aktualnych możliwości kadrowych oraz finansowych Poradni. Zmiana zakresu prowadzonych zajęć nie wymaga zmiany niniejszego Statutu.
 • 5
  Opinie
 1. W Poradni działa Zespół Opiniujący.
 2. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 4, Poradnia wydaje następujące opinie:
 • opinie dotyczące dziecka;
 • opinie o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki przez dziecko w szkole podstawowej;
 • opinie o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
  w danym roku szkolnym;
 • opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
 • opinie o potrzebie zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem,
  w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego;
 • opinie o konieczności objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • opinie o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  w przedszkolu, szkole lub placówce;
 • opinie o przyjęciu ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy;
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • innych opinii, określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 1. Poradnia wydaje także informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej
  w Poradni oraz zaświadczenia.
 • 6
 1. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
 2. Kopię opinii Poradnia przekazuje do placówki, do której uczęszcza dziecko, na wniosek rodziców lub za ich pisemną zgodą.
 3. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych
  i wychowawczych dziecka, Poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiedniego przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko, w celu uzyskania opinii nauczyciela, wychowawców lub specjalistów.
 4. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, Poradnia może zwrócić się do rodziców lub opiekunów prawnych dziecka z zaleceniem ich wykonania. Wyniki badań oraz zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia powinny zostać następnie przekazane Poradni.
 5. Opinia Poradni zawiera w szczególności:
 • oznaczenie Poradni wydającej opinię;
 • datę wydania opinii;
 • numer opinii;
 • podstawę prawną wydania opinii;
 • imię i nazwisko dziecka lub pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL lub oznaczenie innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz adres zamieszkania;
 • nazwę i adres odpowiedniego przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego, szkolnego lub grupy wychowawczej
  w placówce, do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza;
 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
 • stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
 • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;
 • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
 • imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię oraz podpis Dyrektora Poradni.
 1. Szczegółowe zasady wydawania opinii określają odrębne przepisy.
 • 7
  Zespoły działające w Poradni
 1. W Poradni działa:
 • Zespół Opiniujący;
 • Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 1. Dyrektor Poradni może tworzyć w Poradni również inne zespoły
  w zależności od bieżących potrzeb Poradni.
 • 8
  Zespół Opiniujący
 1. Zespół Opiniujący powoływany jest przez Dyrektora Poradni.
 2. W skład Zespołu wchodzą:
 • Dyrektor Poradni, jako przewodniczący Zespołu;
 • psycholog;
 • pedagog;
 • logopeda;
 • inni specjaliści, w tym specjaliści niezatrudnieni w Poradni, jeżeli ich udział
  w pracach Zespołu jest niezbędny do wydania opinii, opracowujący diagnozę
  w zakresie posiadanej specjalności.
 1. Zespół wydaje opinie, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1-13.
 2. Opracowanie i wydawanie opinii odbywa się w oparciu o właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Członkowie Zespołu Opiniującego zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Zespołu.
 • 9
  Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 1. W Poradni działają powoływane przez Dyrektora Poradni Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 2. Wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą zostać objęte dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej do momentu podjęcia nauki w szkole.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju będzie złożenie pisemnego wniosku do Dyrektora Poradni
  o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju; po kwalifikacji dziecka na podstawie zapoznania się z dokumentacją, rozmowie z rodzicem oraz dzieckiem. Rodzice otrzymują od Dyrektora Poradni potwierdzenie przyjęcia dziecka na zajęcia
  w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 4. Do zadań Zespołów, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:
 • ustalanie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i wsparcia rodziny dziecka;
 • opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego dla dziecka oraz opracowanie form wsparcia dla rodziców;
 • realizowanie z dzieckiem i rodziną zajęć terapeutycznych;
 • monitorowanie postępów dziecka i korygowanie indywidualnego programu
  w zależności od aktualnych potrzeb dziecka.
 1. W skład Zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy
  z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, w szczególności:
 • pedagog posiadający kwalifikacje dostosowane do niepełnosprawności dziecka;
 • psycholog;
 • logopeda;
 • fizjoterapeuta;
 • inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
 1. Członkowie Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach.
 2. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
  w kontaktach z dzieckiem;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy
  z dzieckiem;
 • identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
 1. Zespół ma obowiązek szczegółowego dokumentowania działań prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół przynajmniej raz w roku dokonuje analizy skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie (ewaluacji), a także dokonuje aktualizacji programu rozwoju dziecka jeśli zachodzi taka potrzeba.
 2. Pracę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka koordynuje Dyrektor Poradni lub inny upoważniony przez Dyrektora pracownik merytoryczny.
 3. Do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju będą przeznaczone pomieszczenia odpowiednio przystosowane do prowadzenia zajęć indywidualnych oraz grupowych, wyposażone w sprzęt specjalistyczny oraz pomoce dydaktyczne.
 4. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń terapeutycznych prowadzonych przez Poradnię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zakres świadczeń terapeutycznych, zakres obowiązków członków zespołu, prawa i obowiązki stron reguluje Regulamin organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 • 10
  Struktura organizacyjna Poradni
 1. Organami Poradni są:
 • Prowadzący Poradnię;
 • Dyrektor Poradni;
 • Rada Pedagogiczna.
 1. Dyrektora Poradni powołuje Prowadzący Poradnię. Dyrektorem Poradni może być jedna z osób prowadzących Poradnię.
 2. Prowadzący Poradnię w szczególności:
 • nadaje Statut;
 • powołuje i odwołanie Dyrektora Poradni;
 • ustala wysokość opłat;
 • zarządza majątkiem Poradni;
 • rozstrzyga ewentualne spory pomiędzy pracownikami Poradni a Dyrektorem Poradni.
 1. Dyrektor Poradni w szczególności:
 • kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • prowadzi politykę kadrową w Poradni, w szczególności zatrudnia i zwalnia pracowników;
 • dokonuje przydziału obowiązków i czynności dla pracowników;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny pozwalający na właściwy przebieg pracy Poradni;
 • dokonuje kontroli wewnętrznej obejmującej kontrolę zarządczą;
 • organizuje, przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej;
 • pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
 • zatwierdza plany pracy Poradni;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji
  i wstrzymuje uchwały niezgodne z przepisami prawa;
 • opracowuje oraz przedstawia organowi Prowadzącemu i Radzie Pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego sprawozdania z działalności Poradni oraz planu działania Poradni na kolejny rok szkolny;
 • zarządza organizacją administracyjną i gospodarczą Poradni;
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i pracy w Poradni;
 • zawiera i rozwiązuje umowy cywilno-prawne z rodzicami oraz dokonuje wszelkich zmian w umowach już zawartych;
 • prowadzi dokumentacje Poradni;
 • wykonuje inne zadanie zlecone przez Prowadzącego Poradnie.
 1. Dyrektor Poradni może za uprzednią zgodą Prowadzącego Poradnie wyznaczać zastępców do poszczególnych spraw, w szczególności zastępcy dyrektora ds. pedagogicznych lub zastępcy dyrektora ds. administracyjnych.
 2. Rada Pedagogiczna w szczególności:
 • uchwala regulamin działalności Rady Pedagogicznej;
 • zatwierdza plany pracy Poradni;
 • podejmuje uchwały w sprawie zmian i doskonalenia działań pedagogicznych;
 • opiniuje organizację pracy Poradni, przydział stałych obowiązków dla poszczególnych pracowników, projekt planu finansowego oraz zakupu niezbędnych do pracy Poradni pomocy i narzędzi dydaktycznych.
 • 11
 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć również osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni. W przypadku nieobecności Dyrektora Poradni na posiedzeniu zastępuje go osoba upoważniona.
 3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad.
 4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane co najmniej dwa razy
  w roku przed rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego. Pozostałe posiedzenia Rady zwoływane są przez Dyrektora Poradni w miarę bieżących potrzeb.
 5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 6. Zebrania Rady są protokołowane przez wyznaczonego członka.
 7. Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, jeśli dotyczą one dóbr osobistych pracowników lub klientów Poradni.
 8. Rada Pedagogiczna stanowi organ doradczy względem Dyrektora Poradni i pomaga w prowadzeniu Poradni.
 • 12
  Organizacja pracy Poradni
 1. Poradnia działa w ciągu całego roku, z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, z możliwością wprowadzenia przerwy w okresie ferii zimowych lub wakacji. Osoba Prowadząca Poradnię może podjąć decyzje w sprawie wprowadzenia przerw.
 2. Poradnia działa od poniedziałku do piątku/soboty w godzinach ustalonych przez Dyrektora. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor w porozumieniu
  z Prowadzącym Poradnię.
 3. Harmonogram pracy rocznej Poradni ustala Dyrektor do 31 sierpnia każdego roku.
 4. Poradnia zatrudnia pracowników, w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli i inne osoby, w zależności od bieżących potrzeb Poradni.
 5. W Poradni prowadzona jest następująca dokumentacja pedagogiczna prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej:
 • roczny plan pracy Poradni;
 • sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy;
 • tygodniowy rozkład zajęć pracowników;
 • księga przyjęć;
 • teczki indywidualne klientów Poradni;
 • rejestr wydawanych opinii;
 • dziennik zajęć;
 • księgę zarządzeń Dyrektora;
 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej;
 • akta osobowe pracowników;
 • inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. W razie likwidacji Poradni dokumentacja, o której mowa w ust. 5, zostanie zarchiwizowana i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 13
  Pracownicy i współpracownicy Poradni
 1. Poradnia realizuje swoje zadania statutowe przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, fizjoterapeutów oraz innych posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 2. Pracownikiem pedagogicznym może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne.
 3. Dzieci i młodzież pozostają pod nadzorem pracownika pedagogicznego Poradni jedynie od momentu przekazania ich na zajęcia do momentu odebrania przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Pracownicy pedagogiczni Poradni odpowiadają za bezpieczne i higieniczne wykonywanie zajęć, mając na uwadze dbanie o całokształt rozwoju dzieci i młodzieży korzystających z zajęć.
 5. Poradnia może również poza pracownikami pedagogicznymi, współpracować z lekarzami-konsultantami, rehabilitantami oraz doradcami zawodowymi.
 6. Poradnia może zatrudniać pracowników administracji i obsługi zgodnie
  z bieżącymi potrzebami.
 7. Liczbę pracowników Poradni ustala Dyrektor według bieżącego zapotrzebowania.
 8. Pracownicy realizują swoje zadania na terenie Poradni oraz poza nią,
  w szczególności w domach rodzinnych dzieci, przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych.
 9. Prawa i obowiązki pracowników określa ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz treść umowy zawartej z Poradnią.
 10. Poradnia może zatrudniać pracowników na podstawie:
 • umowy o pracę;
 • umowy o dzieło;
 • umowy cywilno-prawnej;
 • umowy o współpracy;
 • umowy o wolontariacie.
 1. Szczegółowy przydział zadań dla pracowników pedagogicznych
  i niepedagogicznych zawarty jest w zakresach czynności opracowanych przez Dyrektora Poradni i przekazanych każdemu pracownikami do stosowania.
 2. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni przez wolontariuszy, którymi mogą zostać osoby pełnoletnie, niekarane i wobec których nie toczy się postępowanie karne. Wolontariusz wykonuje swoje zadania określone
  w umowie we współpracy z pracownikiem pedagogicznym Poradni.
 3. Poradnia może przyjmować na praktyki pedagogiczne studentów szkół wyższych kształcących psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Poradni a szkołą wyższą lub zainteresowanym.
 • 14
  Zasady współpracy Poradni z innymi instytucjami i organizacjami

W celu realizacji zadań statutowych Poradnia współpracuje z innymi Poradniami i instytucjami oraz organizacjami lokalnymi i ogólnokrajowymi świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom oraz młodzieży, a także ich rodzicom, dorosłym, w tym innymi placówkami, służby zdrowia, pomocy społecznej, Policją, sądami.

 • 15
  Prawa i obowiązki klientów Poradni
 1. Rodzice lub opiekunowie prawni korzystający z usług Poradni mają prawo do:
 • uzyskiwania opinii psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz innych opinii i zaświadczeń dotyczących dzieci i młodzieży wydawanych przez Poradnię zgodnie z kwalifikacjami pracowników Poradni;
 • uzyskiwania innych opinii przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących;
 • uzyskania rzetelnych informacji dotyczących przebiegu procesu diagnostycznego;
 • uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy w ramach świadczonych przez Poradnię usług, z uwzględnieniem zasad wynikających z etyki zawodowej;
 • złożenia skargi w przypadku naruszenia praw dziecka.
 1. Skargę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, składa się w formie pisemnej do Dyrektora Poradni wraz ze szczegółowym opisem sytuacji związanej z naruszeniem praw dziecka. Po otrzymaniu skargi, Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych, a treść decyzji przekazuje skarżącym.
  W przypadku negatywnej opinii rodzice dziecka mają prawo odwołać się do Prowadzącego Poradnię, Kuratora Oświaty lub Rzecznika Praw Dziecka.
 2. Dzieci i młodzież pozostają pod nadzorem rodzica, opiekuna prawnego, który odpowiada za ich bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3.
 3. Dzieci i młodzież nie mogą przebywać w pomieszczeniach Poradni pod nieobecność pracownika Poradni. Zabrania się pozostawiania dzieci i młodzieży bez opieki zarówno przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu zajęć.
 4. Rodzic, opiekun prawny odpowiada za zachowanie dziecka
  w pomieszczeniach Poradni w oczekiwaniu na zajęcia lub po ich zakończeniu, mając na uwadze konieczność prowadzenia innych zajęć oraz umożliwienia świadczenia pracy przez pracowników Poradni, jak również korzystanie z budynku przez inne osoby.
 5. W razie dokonania zniszczeń przez dzieci lub młodzież, rodzic, opiekun prawny zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zwrotu uszkodzonego mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 6. Pracownicy pedagogiczni Poradni nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzone lub zagubione przedmioty wniesione do pomieszczeń Poradni przez jej klientów.
 7. Sytuacje sporne pomiędzy pracownikami a osobami korzystającymi z usług Poradni rozwiązuje Dyrektor Poradni po konsultacji z Prowadzącym Poradnię.
 • 16
  Sposób finansowania Poradni
 1. Poradnia uzyskuje środki na prowadzenie działalności poprzez:
 • opłaty uzyskiwane z tytułu świadczonych usług;
 • opłaty indywidualne zgodne z cennikiem;
 • dotacje jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje unijne;
 • subwencje;
 • realizowanie autorskich programów lub projektów;
 • darowizn;
 • środków pozyskanych przez Prowadzącego Poradnię;
 • prowadzenie odpłatnych szkoleń i kursów.
 1. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Poradnie ustala Prowadzący Poradnię. Wysokość opłat oraz szczegółowe zasady ich wnoszenia wskazuje się
  w ogólnodostępnym cenniku.
 2. Dyrektor Poradni jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki finansowej
  w zakresie niezastrzeżonym dla Prowadzącego Poradnię.
 • 17
  Postanowienia końcowe
 1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Poradni do właściwej ewidencji.
 2. Zmiany lub uchylenia niniejszego Statutu, a także utworzenia nowego statutu dokonuje Prowadzący Poradnię.
 3. Wszelkie regulaminy, zalecenia i inna dokumentacja organizacyjna Poradni nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.